ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကျရောက်သည့်အချိန်တွင် ထိခိုက်ဆုံရှုံးမှုများ လျော့နည်းနိုင်သမျှ လျော့နည်းသက်သာစေရေး ကြိုတင်စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းအနေဖြင့် သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဆိုင်ရာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အသီးသီး၌ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ (၃၀-၆-၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ ထောက်ပံ့ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည် -

 • ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း (၁၉) ခု အတွက် ငွေကျပ် (၄၇၆.၂၇၈)သန်း ထောက်ပံ့ခြင်း
 • ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း (၃) ခု အတွက် ငွေကျပ် (၆၆၁.၂၆၀)သန်း အတွက် ထောက်ပံ့ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
 • ချင်းပြည်နယ်အတွင်း သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း(၄၉)ခု အတွက် ငွေကျပ် (၄၄၀၂.၉၆၄)သန်း ထောက်ပံ့ ဆောင် ရွက်ပေးခြင်း
 • မွန်ပြည်နယ်အတွင်း သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း(၂)ခု အတွက် ငွေကျပ် (၂၂၈.၃၈၀)သန်း ထောက်ပံ့ခြင်း
 • ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း(၂၃)ခု အတွက် ငွေကျပ် (၃၂၇၆.၄၈၈)သန်း ထောက်ပံ့ခြင်း
 • ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း(၂၀)ခု အတွက် ငွေကျပ် (၃၈၂၃.၀၄၄)သန်း ထောက်ပံ့ခြင်း
 • စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း (၂၆)ခု အတွက် ငွေကျပ်(၈၈၁.၄၁၀)သန်း ထောက်ပံ့ခြင်း
 • ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း (၅၄)ခု အတွက် ငွေကျပ် (၃၀၈၅.၈၆၁) သန်း ထောက်ပံ့ခြင်း
 • မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း (၂၅) ခု အတွက် ငွေကျပ် (၄၅၀.၄၄၄) သန်း ထောက်ပံ့ခြင်း
 • မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း(၆)ခု အတွက် ငွေကျပ် (၄၂၃.၇၅၂) သန်း ထောက်ပံ့ခြင်း
 • တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း(၂)ခု အတွက် ငွေကျပ် (၁၉၉.၈၀၀) သန်း ထောက်ပံ့ခြင်း
 • ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း(၂၂)ခု အတွက် ငွေကျပ် (၂၄၀၆.၄၈၃) သန်း ထောက်ပံ့ခြင်း
 • ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း(၂)ခု အတွက် ငွေကျပ် (၁၄၇.၆၂၀) သန်း ထောက်ပံ့ခြင်း
 • နေပြည်တော်ကောင်စီအတွင်း သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း(၁၂)ခု အတွက် ငွေကျပ် (၁၁၀၆.၄၇၇) သန်း ထောက်ပံ့ခြင်း


MOS

DSW

DDM

DOR