ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

မသန်စွမ်းသူများ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး

၁။ ၂၀၁၄ခုနှစ်၊လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာသန်းခေါင်စာရင်းအရမြန်မာနိုင်ငံရှိမသန်စွမ်းသူဦးရေမှာ၂.၃သန်းဖြစ်ပြီး၊ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်၄.၆ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ မသန်စွမ်းသူ ၄.၆ရာခိုင်နှုန်းအနက် အမြင်အာရုံမသန်စွမ်းသူ၂.၅ရာခိုင်နှုန်း၊အကြားအာရုံမသန်စွမ်းသူ၁.၃ရာခိုင်နှုန်း၊ ကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသူ ၁.၉ရာခိုင်နှုန်း၊ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းသူ၁.၇ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။မသန်စွမ်းသူများပြုစုစောင့်ရ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

MOS

DSW

DDM

DOR