အမိန့်ကြော်ငြာစာ

အမိန့်ကြော်ငြာစာ

အမျိုးအစား ဌာနအမည် ခေါင်းစဉ် ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ဆပ်ကော်မတီ (၉) ခု အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂/၂၀၂၃) ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃/၂၀၂၁) ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃၁၁/၂၀၂၁) ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ ပိတ်သိမ်းရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃၈/၂ဝ၂ဝ) ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားချက်အမှတ်(၂/၂၀၂၀) ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားချက်အမှတ်(၁/၂၀၂၀) ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန မွေးစားခြင်းမှတ်ပုံတင်လူမှုဝန်ထမ်းအရာရှိများအဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁/၂၀၂၀) ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်( ၁၂၄/၂ဝ၁၇) ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန အမျိုးသားသဘာဝဘးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်( ၁၀/၂ဝ၂၁) ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်