ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

လူမှုရေးရာဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲမှု

၁။    လူမှုရေးရာဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဆိုသည်မှာရပ်ရွာအတွင်းလူမှုရေးဆိုင်ရာပြဿနာများဖြေရှင်းရာတွင် စနစ်တကျလေ့ကျင့်ပေးထားသော လူမှုဝန်ထမ်းသမားများ၏ အကူအညီဖြင့် ရပ်ရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြု၍ စီမံခန့်ခွဲသော ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါသည်။အဆိုပါစနစ်သည် ကနဦးတွင် ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို အဓိကထားဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ကျား/မ အခြေပြု အကြမ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

MOS

DSW

DDM

DOR