ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

၁။    လူမှုရေးရာဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဆိုသည်မှာရပ်ရွာအတွင်းလူမှုရေးဆိုင်ရာပြဿနာများဖြေရှင်းရာတွင် စနစ်တကျလေ့ကျင့်ပေးထားသော လူမှုဝန်ထမ်းသမားများ၏ အကူအညီဖြင့် ရပ်ရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြု၍ စီမံခန့်ခွဲသော ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါသည်။အဆိုပါစနစ်သည် ကနဦးတွင် ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို အဓိကထားဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ကျား/မ အခြေပြု အကြမ်းဖက်မှုကိစ္စရပ်များနှင့် အနာဂတ်တွင် ဒေသအဆင့်၌ အခြားသော ထိခိုက်လွယ်သည့်လူအုပ်စုများ၏ လိုအပ်ချက်များ (သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးသူများ) အား တုံ့ပြန်ဖြေရှင်း ပေးနိုင်သည့် ပြီးပြည့်စုံသော ဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အဖြစ် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနနှင့် ပြန်လည် ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာနတို့မှ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

၂။ လူမှုရေးရာဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်  ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှနည်းပြ (၁၈)ဦးကို စတင်သင်တန်းပေးခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၃)ရက်နေ့တွင် Case Management Orientation Meeting ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ Case Management Training သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် Case Management System လုပ်ငန်းစဉ်ကို မိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ လူမှုရေးရာဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများဖြင့် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ကလေးသူငယ်ကိစ္စရပ်များသာမက ကျား/မအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ရပ်များ (Gender Base Violence)၊ တိုင်စာများ၊ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာနှင့် Help Line မှ ရရှိသည့် လူမှုရေးကိစ္စရပ်များကိုပါ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

၃။ လူမှုရေးရာဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို လူမှုရေးရာဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲသူ (Case Manager) (၇၇)ဦးဖြင့် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ လူမှုရေးရာဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲသူ (၂၅၉)ဦး အထိ လေ့ကျင့်မွေးထုတ်ပေးနိုင်သော်လည်းလက်ရှိတွင် ဖြစ်ရပ်များကို ဆောင်ရွက်နေသည့် Case Manager (၁၄၅)ဦး ရှိပါသည်။

၄။ လူမှုရေးရာဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲသူများအတွက် refresher Course၊ Case Management Information Management System (CMIMS) Database Training များဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းနှင့် Review Meeting များကျင်းပခြင်းတို့ကိုလည်း UNICEF နှင့် ပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၅။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မေလအထိ ကလေးသူငယ်ဖြစ်ရပ်ပေါင်း (၃၃၆၀)ကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များမှ ပေးပို့လာသော ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများ(Statutory Cases) မှာ (၁၄၅၀) ခုရှိပြီး ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း (INGOs, NGOs)များမှ ဆောင်ရွက်နေသော ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန်မလိုသောကိစ္စများ (Non-Statutory Cases)မှာ (၁၉၁၀)ခု ရှိခဲ့ပါသည်။

၆။ လူမှုရေးရာဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်မှ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်ခံရသောကလေး သူငယ်များအတွက် နစ်နာကြေးပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ တရားရုံးရင်ဆိုင်နေရသူများအတွက် ခရီးစရိတ်များထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ အကူအညီများ (Legal Aids) ရရှိအောင် ချိတ်ဆက်ဆောက်ရွက်ပေးခြင်း၊ စိတ်လူမှုပိုင်းဆိုင်ရာ (Psycho Social Support) များဆွေးနွေးပေးခြင်း၊ ပြင်းထန်သော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုများ (Severe Trauma and Stress) အတွက် ကျွမ်းကျင်သူ Counsellor များနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းများကိုလည်း ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ပါသည်။

၇။ ယခုအခါ လူမှုရေးရာဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲမှုဖြစ်စဉ်တွင် ကလေးသူငယ်ကိစ္စရပ်များသာမက ကျား/မ အခြေပြု အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ရပ်များကိုပါ တိုးချဲ့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် လူမှုရေးရာဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲရေးစနစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်၍ လူမှုရေးရာဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲရေးစနစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး စံလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ကို (၂၇.၁၂.၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် မိတ်ဆက်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

၈။ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ လူမှုရေးရာဖြစ်ရပ်များ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက် ရာတွင် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ပေးအပ်ထားသော Case Manager များက ဥပဒေ ပိုင်းဆိုင်ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ (Statutory Cases) များကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပြီး ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း (NGO/INGOs) များမှ Case Worker များက ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန်မလိုအပ်သောကိစ (Non-Statutory Cases) များကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ထိုသို့လူမှုရေးရာဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် သတင်းအချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ စုစည်းရရှိနိုင်ရန်နှင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏လုပ်ငန်းယနယားအောက်တွင် ကြီးကြပ်စီမံမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိ လူမှုရေးရာဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ (Nationwide Case Management Supervision Unit – NCMSU) ကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ဦးဆောင်၍ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၈)တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိလူမှုရေးရာဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့(Nationwide Case Management Supervision Unit) ၏ စီမံခန့်ခွဲမှု (Change of Command)နှင့် ညှိနှိုင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့်(Diagram)၊ အဖွဲ့၏  လုပ်ငန်းတာဝန်(လျာထားချက်)များ


 ၁။ သင်တန်းပေးခြင်း

-       Case Management သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း

-       Case Management ToT သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း

-       Case Management Refresher သင်တန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း

-       သင်ခန်းစာ(lesson plans)များအား  ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း


၂။ အချက်အလက်များပြုစုခြင်း

-   အခြားသော ဌာနခွဲများမှ ဆောင်ရွက်နေသော အချက်အလက်များအား စုစည်း၍ အချက်အလက်များပြုစုခြင်း

-   ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း (INGOs,NGOs) များမှ ဆောင်ရွက် နေသော ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ      ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန်မလိုသော(Non- Statutory Cases) ဆောင်ရွက်မှုများအား စုစည်း၍ စာရင်းပြုစုခြင်း

-   လ အလိုက် ဆောင်ရွက်ပေးနေမှု အခြေအနေပေါ်လွင်စေရန် စာရင်းပြုစုခြင်း

-   ရရှိသော အချက်အလက်များအား Case Management Supervision Unit သို့ တင်ပြခြင်း


၃။ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း   

  -   တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များမှ တင်ပြလာသော ဥပဒေနှင့် ရင်ဆိုင်ရသော ကလေး သူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဖြစ်ရပ်များအနက် ထောက်ပံ့ရန် လိုအပ်သော ကိစ္စ များအား စီစစ်ခြင်း

  -    စီစစ်ပြီး ဖြစ်ရပ်များအား လိုအပ်ချက်အလိုက် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန် ပြင်ဆင်ထောက်ပံ့ခြင်း

  -    ထောက်ပံ့ငွေများအား တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များသို့ ထောက်ပံ့ငွေ လွှဲပို့ခြင်း

  -    ထောက်ပံ့ငွေများ ကြိုတင်လျာထားနိုင်ရန် ငွေစာရင်းတွက်ချက်တင်ပြခြင်း


၄။ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၄.၁ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းရုံးများ

- တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များမှ ပေးပို့လာသော ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စ(Statuory Cases)များ အား ကြီးကြပ်‌ ဆောင်ရွက်ခြင်း

-   တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များမှ လစဉ်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများအား စုစည်းခြင်း

-   အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း

-   တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များသို့ လိုအပ်ချက်များအား လမ်းညွှန်ခြင်း

-    Case Management Working Group အား ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် ပေါင်းစပ် ဆောင်ရွက် ခြင်း


၄.၂ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း (NGOs, INGOs) များ

-    ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း (NGOs, INGOs) များမှ ဆောင်ရွက် နေသော ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန် မလိုသောကိစ္စ (Non- Statutory  Cases)များအား Working Group ဖွဲ့စည်းပြီး ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက် ခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ခြင်း

-    လစဉ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

-   လိုအပ်ချက်များရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ NGOs, INGOs များအား Working Group Meeting အစည်းအဝေး ခေါ်ယူခြင်း
လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါရန် >>>>


MOS

DSW

DDM

DOR