ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ဦးစီးဌာန

ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ဦးစီးဌာန

သမိုင်းအကျဉ်း

     ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာနအား လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဦးစီးဌာနတို့၏ ဖွဲ့စည်းပုံအင်အားတို့မှ ထုတ်နုတ်၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ (၃၀-၁-၂၀၁၈) ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊၁၄/ ၁၆၈/အဖရ(၁/၂၀၁၈) ခွင့်ပြုချက်အရ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာနကို အရာထမ်း(၅၄)ဦး၊အမှုထမ်း(၂၆၄)ဦး၊စုစုပေါင်း (၃၁၈)ဦးတို့ဖြင့်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြန်လည် ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံအားတိုးချဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

 • (က) ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်ပေးရသော ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ပြည်သူလူထုအားလုံးသိရှိခံစားခွင့်ရရှိစေရန်၊၊
 • ( ခ ) လူမှုရေးဒုက္ခခံစားရန်အလားအလာရှိသူများအား ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကာကွယ် စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများကိုလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကူညီစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ရန်၊၊
 • ( ဂ ) မိမိတို့ဦးစီးဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန် (၁၀)ချက်ပါလုပ်ငန်းများအားတိုးချဲ့၍ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်၊၊
 • (ဃ) အခြားသောဝန်ကြီးဌာနများ၊ NGO, INGO များနှင့်ပူးပေါင်း၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းများနှင့်အညီ ထိရောက်သောပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်။
 • (က) ကလေးသူငယ်၊ ကလေးနှင့် လူငယ်များ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း၊
 • ( ခ) မသန်စွမ်းသူများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း၊
 • ( ဂ) သက်ကြီးရွယ်အို ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း၊
 • (ဃ) ဘေးဒဏ်ခံပြည်သူများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း၊
 • ( င) အမျိုးသမီး ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း၊
 • ( စ) ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း၊
 • (ဆ) မိုင်းအန္တရာယ်ဆိုင်ရာပညာပေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း၊
 • ( ဇ) လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့၊ လက်နက်ကိုင်အုပ်စုနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသော ကလေးသူငယ် များကို ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း၊
 • ( ဈ) လူကုန်ကူးခံရသူများအား ပြန်လည်လက်ခံရေး၊ ပြန်လည်ဝင်ဆံ့ပေါင်းစည်း ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း၊
 • (ည) မူးယစ်ဆေးဖြတ်ပြီးသူများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း၊

ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံအား အရာထမ်း(၅၄)ဦး၊ အမှုထမ်း (၂၆၄) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၃၁၈)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ရုံးချုပ်တွင် အောက်ဖော်ပြပါဌာနခွဲ (၃)ခုဖြင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

 • (က) စီမံ/ဘဏ္ဍာဌာနခွဲ၊
 • (ခ) ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများဌာနခွဲ၊
 • (ဂ) မူးယစ်၊လူကုန်ကူးဌာနခွဲ၊

ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန၏ လက်ရှိ ဖွဲ့စည်းပုံ

ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ
၁။ ဦးဝင်းနိုင်ထွန်း ၃ဝ.၁.၂ဝ၁၈ မှ ၂၅.၁.၂၀၂၁
၂။ ဦးနေဝင်း ၂.၄.၂၀၂၁ မှ ယနေ့ထိ

MOS

DSW

DDM

DOR