ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

လူကုန်ကူးခံရသူများပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း

(၁) လူကုန်ကူးခံရသူများအား   ပြန်လည်လက်ခံရေး၊  ပြန်လည်ဝင်ဆံ့ပေါင်းစည်း ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ အတွင်းရေးမှူးရုံးအဖြစ်  လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊(၂) လူကုန်ကူးခံရသူများအား ယာယီလက်ခံစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာများဖွင့်လှစ် နိုင်ရေး သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့များ၊ ဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ခြင်းနှင့်ဂေဟာရှိဝန်ဆောင်မှုများတိုးတက်ကော...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

MOS

DSW

DDM

DOR