ဆက်သွယ်ရန်

တည်နေရာ

ရုံးအမှတ်(၂၃)၊ ဇေယျဌာနီလမ်း ၂၊နေပြည်တော်


ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များ

စဉ်

ရာထူး

ဌာန

ရုံးဖုန်းနံပါတ်

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

 

၀၆၇-၃၄၀ ၄၀၅၀

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

 

၀၆၇-၃၄၀ ၄၀၂၂

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်လူ့အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၀ ၄၀၂၁

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

မူဝါဒနှင့် ဥပဒေလုပ်ထုံလုပ်နည်းစိစစ်ရေးနှင့်လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၀ ၄၂၅၃

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဌာနခွဲ

ဝ၆၇-၃၄ဝ ၄၅၆၈

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

ဝန်ကြီးဌာနတွင်းစာရင်းစစ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၀ ၄၁၁၅

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

ပြည်တွင်းပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၀ ၄၂၅၄

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

e-Government ဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၀၄ ၆၂၁

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်များစာရင်း

စဉ်
ရာထူး
ဌာန
ရုံးဖုန်းနံပါတ်
၁။
ညွှန်/ချုပ်
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၀၆၇-၃၄၀၄၀၃၂
၂။
ဒု/ညွှန်ချုပ်
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၀၆၇-၃၄၀၄၁၃၁
၃။
ဒု/ညွှန်ချုပ်
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၀၆၇-၃၄၀၄၁၀၃
၄။
ညွှန်/မှူး
စီမံ/ဘဏ္ဍာဌာနခွဲ
၀၆၇-၃၄၀၄၁၇၉
၅။
ညွှန်/မှူး
ကလေး/လူငယ်ဌာနခွဲ
၀၆၇-၃၄၀၄၃၇၉
၆။
ညွှန်/မှူး
ပြည်/စီဌာနခွဲ
၀၆၇-၃၄၀၄၂၉၂
၇။
ညွှန်/မှူး
ပြည်/စီ ဌာနခွဲ
၀၆၇-၃၄၀၄၃၇၀
၈။
ညွန်/မှူး
သတင်း/နည်းပညာဌာနခွဲ
၀၆၇-၃၄၀၄၁၇၇
၉။
ညွှန်/မှူး
အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဌာနခွဲ
၀၆၇-၃၄၀၄၂၅၀
၁ဝ။
ညွှန်/မှူး
လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဌာနခွဲ
၀၆၇-၃၄၀၄၅၈၃
၁၁။
ဒု-ညွှန်/မှူး
စီမံရေးရာဌာနစု
၀၆၇-၃၄၀၄၁၀၂
၁၂။
ဒု-ညွှန်/မှူး
ဘဏ္ဍာဌာနစု
၀၆၇-၃၄၀၄၃၇၁
၁၃။
ဒု-ညွှန်/မှူး
လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဌာနခွဲ
၀၆၇-၃၄၀၄၀၇၇
၁၄။
ဒု-ညွှန်/မှူး
လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဌာနခွဲ
၀၆၇-၃၄၀၄၅၈၃
၁၅။
ဒု-ညွှန်/မှူး
ပြည်/စီ ဌာနခွဲ
၀၆၇-၃၄၀၄၃၇၀
၁၆။
ဒု-ညွှန်/မှူး
အမျိုးသမီးကျောင်း/MNCWA/သုတေသနဌာစု
၀၆၇-၃၄၀၄၂၅၁
၁၇။
ဒု-ညွှန်/မှူး
ပြည်/စီ ဌာနခွဲ
၀၆၇-၃၄၀၄၁၆၅
၁၈။
ဒု-ညွှန်/မှူး
ပြင်/ထိန်းဌာနစု
၀၆၇-၃၄၀၄၂၉၀
၁၉။
လက်-ညွှန်/မှူး
ငွေစာရင်းဌာနစု
၀၆၇-၃၄၀၄၃၇၁
၂ဝ။
လက်-ညွှန်/မှူး
စေဖွဲ့(ပရဟိတ)ဌာနစု
၀၆၇-၃၄၀၄၂၉၁
၂၁။
လက်-ညွှန်/မှူး
မူကြိုမှတ်ပုံတင်(အထက်/အောက်)
၀၆၇-၃၄၀၄၁၁၂
၂၂။
လက်-ညွှန်/မှူး
စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနစု
၀၆၇-၃၄၀၄၁၁၀
၂၃။
လက်-ညွှန်/မှူး
ပြည်တွင်းသင်တန်းဌာနစု
၀၆၇-၃၄၀၄၂၉၁
၂၄။
လက်-ညွှန်/မှူး
CEDAW/GENDER ဌာနစု
၀၆၇-၃၄၀၄၁၀၁
၂၅။
လက်-ညွှန်/မှူး
MNCWA/မကျောင်းဌာနစု
၀၆၇-၃၄၀၄၂၅၁
၂၆။
လက်-ညွှန်/မှူး
IRဌာနစု
၀၆၇-၃၄၀၄၁၀၁
၂၇။
လက်-ညွှန်/မှူး
Case Management( S P )
၀၆၇-၃၄၀၄၅၈၃
၂၈။
လက်-ညွှန်/မှူး
လူမှုရေးပင်စင်ဌာနခွဲ(s p)
၀၆၇-၃၄၀၄၅၈၃
၂၉။
လက်-ညွှန်/မှူး
မသန် /ဖွံဖြိုး ဌာနစု
၀၆၇-၃၄၀၄၂၅၂
၃ဝ။
လက်-ညွှန်/မှူး
ကလေး/လူငယ်ဌာနခွဲ
၀၆၇-၃၄၀၄၂၉၁
၃၁။
လက်-ညွှန်/မှူး
စီမံရေးရာဌာနစု
၀၆၇-၃၄၀၄၁၀၂
၃၂။
လက်/မှူး
ရသုံးဌာနစု
၀၆၇-၃၄၀၄၃၇၇
၃၃။
ဦးစီးအရာရှိ
မော်တော်ယာဉ်ဌာနစု
၀၆၇-၃၄၀၄၂၉၃
၃၄။
ညွှန်/မှူး
နေပြည်တော်တိုင်းရုံး
၀၆၇-၅၅၀၂၂၅
၃၅။
ဒု-ညွှန်/မှူး
နေပြည်တော်တိုင်းရုံး
၀၆၇-၅၅၀၀၂၅
၃၆။
လူမှုဝန်ထမ်း-၂
ရင်သွေးရတနာမူကြို
၀၆၇-၃၄၁၄၃၁၁
၃၇။
လူမှုဝန်ထမ်း-၂
တော်ဝင်ရတနာမူကြို
၀၆၇-၃၄၂၁၆၃၈
၃၈။
လူမှုဝန်ထမ်း-၂
နန်းထိုက်ရတနာမူကြို
၀၆၇-၃၄၀၁၄၁၈
၃၉။
လူမှုဝန်ထမ်း-၃
သိရီရတနာမူကြို
၀၆၇-၅၅၀၃၉၂
၄ဝ။
လူမှုဝန်ထမ်း-၃
ဉတ္တရသီရိမူကြို
-
၄၁။
လူမှုဝန်ထမ်း-၃
ဒက္ခိဏသီရိမူကြို
-


မန္တ‌လေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိသည့် ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနှင့် ဝန်ထမ်းများ အသုံးပြုလျှက်ရှိသော ဌာနဆိုင်ရာနှင့် လက်ကိုင်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များစာရင်း


စဉ်
ရာထူး
ကျောင်း/ဌာန
ဌာန ဖုန်းနံပါတ်
ကျောင်း/ဌာန တည်နေရာလိပ်စာ
၁။ ညွှန်/မှူး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လူမှုဝန်ထမ်းရုံး ၀၂-၄၀၆၁၁၅၀
၀၂၄၀၇၂၁၀၃(Fax)
လမ်း(၃၀ x၆၃)လမ်းထောင့်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊မန္တလေးမြို့
၂။ လက်-ညွှန်/မှူး
၃။ ဦးစီးအရာရှိ ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဌာန ၀၂-၄၀၆၁၁၄၁
၄။ ဦးစီးအရာရှိ အမျိုးသမီးကလေးများသင်တန်းကျောင်း ၀၂-၄၀၆၁၁၅၂
၅။ ဦးစီးအရာရှိ လူငယ်သင်တန်းကျောင်း ၀၂-၄၀၆၀၄၇၆ လမ်း(၁၂x၃၇)လမ်းထောင့်၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊မန္တလေးမြို့
၆။ ဦးစီးအရာရှိ ၀၂-၄၀၃၃၂၂၅ လမ်း(၆၄x၃၁)လမ်းထောင့်၊ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊မန္တ‌လေးမြို့
၇။ ဦးစီးအရာရှိ အမျိုးသမီးသက်မွေး အတတ်ပညာသင်ကျောင်း ၀၂-၄၀၆၀၄၇၅ ရွှေကျင်သံလမ်းအနီး၊ ဘုန်းတော်တိုး ရပ်ကွက်၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်
၈။ ဦးစီးအရာရှိ အမျိုးသမီးများပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဌာန ၀၉၆၅၀၂၈၄၉ အင်ကျယ်ကျေးရွာ၊ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊မန္တလေးမြို့
၉။ ဦးစီးအရာရှိ နားမကြားသောကလေးများကျောင်း ၀၂-၄၀၃၄၆၁၇
၀၂-၄၀၃၀၀၄၃
အကွက်(၈၅၈)ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊မန္တ‌လေးမြို့
၁ဝ။ ဦးစီးအရာရှိ မသန်စွမ်းသက်ငယ်သင်တန်းကျောင်း ၀၂-၄၀၂၁၀၉၂ ၂၆(B)လမ်း၊(၅၈x၅၉)ကြား၊အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊မန္တ‌လေးမြို့
၁၁။ လူမှုဝန်ထမ်း-၁ မူကြို-၁ ၀၂-၄၀၃၆၇၉၈ အမှတ်(၁၆၉)၈၃လမ်း၊(၂၅x၂၆)ကြား၊အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊မန္တလေးမြို့
၁၂။ လူမှုဝန်ထမ်း-၁ မူကြို-၁ ၀၂-၄၀၂၁၀၁၆ ၂၇လမ်း(၆၈x၆၉)ကြား၊မန္တ‌လေးမြို့
၁၃။ လူမှုဝန်ထမ်း-၁ မူကြို-၂ ၀၂-၄၀၂၁၀၆၆ ၇၈လမ်း၊(၄၂x၄၃)ကြား၊မဟာ အောင်မြေမြို့နယ်၊မန္တ‌လေးမြို့
၁၄။ လူမှုဝန်ထမ်း-၃ ဒေးဝန်းမူကြို ၀၂-၄၀၂၁၀၇၄ ၈၉ လမ်း၊(၃၄x၃၅)ကြား၊ ဒေးဝန်းအရှေ့၊မန္တလေးမြို့
၁၅။ လူမှုဝန်ထမ်း-၃ ပြည်ကြီးကျက်သရေမူကြို ၀၂-၄၀၂၁၀၇၁ ၈၁လမ်း၊၂၅လမ်းထောင်၊ ဘဏ် - ၁ အနီး
၁၆။ လူမှုဝန်ထမ်း-၃ ဇီးပင်ကြီးမူကြို ၀၂-၅၀၀၉၇ ဇီးပင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ဗဟိုမီးသတ်သင်တန်းကျောင်းဝင်း၊
၁၇။ ဒု-ညွှန်/မှူး မိထ္ထီလာခရိုင်ရုံး ၀၆၄-၂၃၇၅၃ ပေါက်ချောင်းရပ်၊မိထ္ထီလာမြို့
၁၈။ ဦးစီးအရာရှိ မိထ္ထီလာခရိုင်ရုံး ၀၆၄-၂၃၇၅၃ ပေါက်ချောင်းရပ်၊မိထ္ထီလာ မြို့
၁၉။ လူမှုဝန်ထမ်း-၃ မိထ္ထီလာမူကြို ၀၆၄-၂၃၇၅၃ အမှတ်(၁၃/၁၀)၊နန်းတော် ကုန်းရပ်ကွက်၊မိထ္ထီလာမြို့
၂ဝ။ ဒု/ညွှန်မှူး ခရိုင်လူမှုဝန်ထမ်းရုံး
ပုဂံ-ညောင်ဦး
၀၆၁-၆၅၁၂၉ သိင်္ဂရပ်ကွက်၊ ပုဂံမြို့သစ်၊ ပုဂံ-ညောင်ဦးမြို့
၂၁။ လက်-ညွှန်/မှူး ခရိုင်လူမှုဝန်ထမ်းရုံး
ပုဂံ-ညောင်ဦး
၀၆၁-၆၅၁၂၉ သိင်္ဂရပ်ကွက်၊ ပုဂံမြို့သစ်၊ ပုဂံ-ညောင်ဦးမြို့
၂၂။ လူမှုဝန်ထမ်း-၃ ပုဂံမူကြို ၀၆၄-၆၅၄၂၉ သိင်္ဂရပ်ကွက်၊ ပုဂံမြို့သစ်၊ ပုဂံ-ညောင်ဦးမြို့
၂၃။ လက်-ညွှန်/မှူး မြင်းခြံခရိုင်လူမှုဝန်ထမ်းရုံး ၀၆၆-၂၀၂၂၄၃ အမှတ်(၁၈)ရပ်ကွက်၊မြင်းခြံမြို့
၂၄။ လူမှုဝန်ထမ်း-၃ မြင်းခြံမူကြို ၀၆၆-၂၂၁၂၉ အမှတ်(၁၈)ရပ်ကွက်၊မြင်းခြံမြို့
၂၅။ ဒု-ညွှန်/မှူး ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်ရုံး ၀၈၅-၂၀၂၁၇၃၈ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်ရုံး
၂၆။ ဒု-ညွှန်/မှူး ကျောက်မဲခရိုင်ရုံး ၀၈၂-၄၀၉၅၆ ရပ်ကွက်(၁)၊ပင်လုံလမ်း၊ခရိုင်ရုံးရှေ့
၂၇။ လူမှုဝန်ထမ်း-၃ ကျောက်မဲမူကြို ၀၈၂-၄၀၉၅၆
၂၈။ လူမှုဝန်ထမ်း-၃ တောင်သာ(ရုံးစည်ကြီး)မူကြို - သင်ဖန်းကြီးကုန်း၊ရုံးစည်ကြီးရွာ၊တောင်သာမြို့
၂၉။ လူမှုဝန်ထမ်း-၃ မြစ်သားမူကြို - ရွှေသူဌေးရပ်ကွက်၊ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ မြစ်သားမြို့
၃ဝ။ လူမှုဝန်ထမ်း-၃ ဝမ်းတွင်းမူကြို ၀၉၄၄၇၃၆၈၀၈၉ အမှတ်(၃)၊ သဲတောလမ်း၊ မြို့မရပ်ကွက်၊မြစ်သားမြို့


    လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု ဦးစီးဌာနအနေဖြင့် နေပြည်တော် (ရုံးချုပ်) နှင့် သင်တန်းကျောင်း အပါအဝင် ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး/ ခရိုင်/ မြို့နယ်များ၌ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ ရုံးအရေအတွက်စုစုပေါင်း (၁၄၀) ခု ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းရုံးများ၏ လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန

စဉ်
ဌာန
ဖုန်းနံပါတ်
အီးမေးလ်
မှတ်ချက်
၁။ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၀၆၇-၃၄၀၄၁၁၃
၀၆၇-၃၄၀၄၀၄၆
၀၆၇-၃၄၀၄၅၁၂(fax)
[email protected]
၂။ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု
ဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)Hot Line
၀၆၇-၃၄၀၄၆၆၆
၀၆၇-၃၄၀၄၇၇၇
၃။စီမံဘဏ္ဍာဌာန၀၆၇-၃၄၀၄၁၁၃
၄။ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ရေးဌာန၀၆၇-၃၄၀၄၁၁၄
၅။သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဌာန၀၆၇-၃၄၀၄၃၉၅
၆။ဖြည့်တင်းရေးဌာန၀၆၇-၃၄၀၄၀၇၄
၇။ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် သုတေသနဌာန၀၆၇-၄၀၄၀၄၉
၈။အရေးပေါ်အခြေအနေစီမံခန့်ခွဲမှုဗဟိုဌာန (EOC)၀၉-၂၅၀၉၁၇၅၃၁


ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံးများသို့

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်များနှင့် g-mail စာရင်း

စဉ်
တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်
ဖုန်းနံပါတ်
အီးမေးလ်
မှတ်ချက်
၁။ နေပြည်တော်တိုင်းဦးစီးမှူးရုံး ၀၆၇-၃၅၅၀၂၈၄(fax)
၀၆၇-၃၅၅၀၂၄၆
[email protected]
၂။ ကချင်ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး ၀၇၄-၂၅၂၄၀၁၅
၀၇၄-၂၅၂၁၈၂၂(fax)
[email protected]
၃။ ကယားပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး ၀၈၃-၂၂၂၂၀၇၉
၀၈၃-၂၂၂၃၁၃၀(fax)
[email protected]
၄။ ကရင်ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး ၀၅၈-၂၂၄၅၁
၀၅၈-၂၃၃၉၈(fax)
[email protected]
၅။ ချင်းပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး ၀၇၀-၂၂၅၇၈
၀၇၀-၂၁၇၆၈(fax)
[email protected]
၆။ မွန်ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး ၀၅၇-၂၀၂၄၈၂၅
၀၅၇-၂၀၂၄၂၉၆(fax)
[email protected]
၇။ ရခိုင်ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး ၀၄၃-၂၃၀၆၉
၀၄၃-၂၂၉၀၃(fax)
[email protected]
၈။ ရှမ်းပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး ၀၈၁-၂၁၂၅၇၇၃
၀၈၁-၂၁၂၅၇၇၄(fax)
[email protected]
၉။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး ၀၁-၆၅၁၀၈၉
၀၁-၅၂၁၉၆၇(fax)
၀၁-၆၆၁၈၁၂
[email protected]
၁ဝ။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး ၀၂-၄၀၆၇၄၇၀
၀၂-၄၀၃၉၄၅၇(fax)
[email protected]
၁၁။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး ၀၇၁-၂၃၂၂၁
၀၇၁-၂၆၅၀၈(fax)
[email protected]
၁၂။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး ၀၅၉-၂၀၂၃၅၇၆
၀၅၉-၂၀၂၄၀၂၀(fax)
[email protected]
၁၃။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး ၀၅၂-၂၂၃၀၃၆၁
၀၅၂-၂၂၃၀၁၉၃(fax)
[email protected]
၁၄။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး ၀၆၃-၂၈၆၀၁
၀၆၃-၂၅၉၅၀(fax)
[email protected]
၁၅။ ဧရာဝတီတိုင်း‌ဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး ၀၄၂-၂၁၀၆၁
၀၄၂-၂၅၀၁၄(fax)
[email protected]
၁၆။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းကျောင်း၊ ဟင်္သာတမြို့။ ၀၄၄-၂၀၂၂၇၅၈
၀၄၄-၂၀၂၂၇၅၉
၀၄၄-၂၀၂၂၇၆၀(fax)
၀၄၄-၂၀၂၂၇၆၁
[email protected]

 ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၏ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်နှင့် လိပ်စာများ

စဉ်

ဌာန

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်

ရုံးလိပ်စာ

၁။

ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)

၀၆၇၃ - ၄၀၄ ၅၉၄

ရုံးအမှတ်(၂၃)၊ လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန။

၂။

Email (ရုံးချုပ်)

Departmentofrehabilitation2018

@gmail.com

ရုံးအမှတ်(၂၃)၊ လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန။

၃။

Help Line(လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေးသူငယ် များအပေါ် ကြီးလေးသောကျူးလွန်မှုများမှ ကာကွယ်တားဆီးရေး အမျိုးသားအဆင့် တိုင်ကြားမှု ယန္တရား၏ Hot Line နံပါတ်)

၀၆၇၃ - ၄၀၄ ၇၀၀
၀၆၇၃ - ၄၀၄  ၆၇၁
[email protected]

ရုံးအမှတ်(၂၃)၊ လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန။

ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ မူးယစ်ဆေးဖြတ်ပြီးသူများပြန်လည်ထူထောင်ရေးစခန်းအားလုံး၏ နေရပ်လိပ်စာများ

စဉ်

စခန်းအမည်

တည်နေရာ

ဖုန်းနံပါတ်

၁။

ရန်ကုန် ပြန်/ထူစခန်း

အမှတ်(၆၄)၊ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

၀၉-၄၀၂၆၇၇၅၄၅

၂။

မန္တလေး ပြန်/ထူစခန်း

၇၃လမ်း၊၁၀x၁၂ လမ်းကြား၊ ရတနာပုံတိရစ္ဆာန်

ဉယျာဉ်အနောက်ဘက်ပေါက်၊ ဦးဘုတ်ထုံရပ်ကွက်

မြောက်ပြင်အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

၀၉-၄၃၁၈၂၄၆၃

၃။

မြစ်ကြီးနား ပြန်/ထူစခန်း

လယ်ကုန်းရပ်ကွက်၊ ရှမ်းရွာ၊ နယ်မြေ(၁၃)၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ကချင်ပြည်နယ်။

၀၉-၂၅၁၀၆၉၄၂၄

၄။

ဝက်ထီးကန် ပြန်/ထူစခန်း

(ဝက်ထီးကန်-ရွှေပြည်သာ)၊ ကွင်းကြီးကျေးရွာ အနီး၊ ဝက်ထီးကန်မြို့၊ ပြည်မြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။

၀၉-၄၅၄၃၉၈၆၉၆

၅။

လားရှိုး ပြန်/ထူစခန်း

ရပ်ကွက်(၁)၊ နယ်မြေ(၉)၊ နမ့်ခိုက်အုပ်စု၊ လားရှိုးယာဉ်ရပ်နားစခန်းအနီး၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)

၀၉-၄၅၅၄၄၉၆၄၆

၆။

ကျိုင်းတုံ ပြန်/ထူစခန်း

လွယ်မွေလမ်း၊ ဝမ်မိုင်ကျေးရွာ၊ မိုင်းလပ်ကျေးရွာ အုပ်စု၊ ကျိုင်းတုံမြို့၊ နည်းပညာ တက္ကသိုလ်အနီး၊ ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)။

၀၉-၄၂၈၂၂၄၄၆၆

၇။

တာချီလိတ် ပြန်/ထူစခန်း

အိမ်အမှတ်(၂၄၃)၊ တော်ကော့(အတွင်း) ကျေးရွာ၊ ဟောင်လိတ်အုပ်စု၊ တာချီလိတ်မြို့၊

ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)။

၀၉-၄၂၃၆၈၅၀၃၁

၈။

နမ့်လတ် ပြန်/ထူစခန်း

ရေပူကျေးရွာအနီး(နမ့်လတ်) ရွှေညောင်-ရပ်စောက်ကားလမ်း၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)။

၀၉-၄၀၀၁၃၈၈၉၅

၉။

မြဝတီ ပြန်/ထူစခန်း

အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ကျောက်လုံးကြီး ဘုရားလမ်း၊ မြဝတီမြို့။

၀၉-၄၂၃၁၃၀၈၅၇

၁၀။

ဘားအံ ပြန်/ထူစခန်း

စံဖရီးကျေးရွာအုပ်စု၊ စက်မှုဇုံ(၂)အနီး၊ ငြိမ်းချမ်းသာယာကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘားအံမြို့။

၀၉-၄၂၅၂၈၃၁၅၇

၁၁။

မြိတ် ပြန်/ထူစခန်း

ကွင်းအမှတ်(၂၃၆)၊ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ယာ အကွက်အမှတ်(၁၄၇၆)၊ အိုးလုပ်ပြင်ကွင်း၊ မြိတ်တောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြိတ်မြို့၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး။

၀၉-၄၀၀၂၅၂၆၀၉

၁၂။

ကလိန်အောင် ပြန်/ထူစခန်း

ကလိန်အောင်မြို့၊ ကျောက်ရှပ်ကျေးရွာ၊ ခမရ(၄၀၈)တပ်ရင်းရှေ့၊ ထားဝယ်ခရိုင်၊

 

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး။

၀၉-၄၅၀၃၆၁၄၈၆

၁၃။

ကော့သောင်း ပြန်/ထူစခန်း

အကွက်အမှတ်(၇၄)၊ ရွှေပြည်သာရပ်ကွက်၊ ကော့သောင်းမြို့၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး။

၀၉-၄၂၂၀၁၈၄၇

၁၄။

ဖယ်ခုံ ပြန်/ထူစခန်း

ကသဲကွင်းကျေးရွာ၊ ကုန်းဆုံကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွှေပြည်အေးရွာမကွင်း၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)။

၀၉-၂၆၂၆၅၉၇၇၀

၀၉-၆၈၀၂၁၄၇၈၄

 

ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန၊ ယာယီလက်ခံစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာနှင့် လူကုန်ကူးခံရသူများအတွက် ညွှန်းပို့ချိတ်ဆက်ရေးစင်တာ၏ လိပ်စာနှင့် ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းများ

စဉ်

စခန်းအမည်

တည်နေရာ

ဖုန်းနံပါတ်

၁။

ယာယီလက်ခံစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာ၊

မူဆယ်မြို့

အမှတ်-မဝ-၃၆၈၊ မန်ဝိန့်(၃)လမ်း၊ စွမ်စော်ရပ်ကွက်၊ မူဆယ်မြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်။

၀၉-၄၃၀၇၉၃၁၈

၂။

ယာယီလက်ခံစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာ၊

ကော့သောင်းမြို့

အမှတ်-၂၄၊ ဦးပိုင်အမှတ်၊(N-၃၈/၁၀)၊ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ (၄)မိုင်ကွင်း၊ အေးချမ်းမြိုင်ရပ်ကွက်၊ ရွှေပြည်စိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့သောင်းမြို့၊ တန င်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး။

၀၉-၄၂၂၂၀၀၈၄၇

၃။

ယာယီလက်ခံစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာ၊

မြဝတီမြို့

အမှတ်(၅၃-စီ)၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ဓိဌာန်အောင်ဘုရားအနီး၊ မြဝတီမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်။

၀၅၈-၅၁၃၉၇

၄။

ယာယီလက်ခံစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာ၊

မန္တလေးမြို့

ရွှေကျင်သံလမ်းအနီး၊ ဘုန်းတော်ထိုးရပ်၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။

၀၉-၄၀၃၇၃၈၆၆၅

၅။

ယာယီလက်ခံစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာ၊

ရန်ကုန်မြို့

အမှတ်(၂၉၆၀/၁)၊ မြေတိုင်းအမှတ်၊ (ဒ/၆၃)၊ဝါးတစ်ရာလမ်းနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လမ်းထောင့်၊ (၁၇)ရပ်ကွက်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

၀၉-၄၃၁၈၂၄၆၃

၆။

လူကုန်ကူးခံရသူများအတွက် ညွှန်ပို့

ချိတ်ဆက်ရေးစင်တာ၊ ရန်ကုန်မြို့

အမှတ်-၆၅၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

၀၁-၈၆၆၆၆၁၉