လွှတ်တော်အတွင်းဆောင်ရွက်ချက်များ


No data to display

...
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၇)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ဖြေကြားခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ

စဉ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် မေးခွန်းအကြောင်းအရာ မှတ်ချက် ၁ ဦးစိုင်းဥက္ကာ လဲချ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
...
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၆)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ဖြေကြားခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ

စဉ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် မေးခွန်းအကြောင်းအရာ မှတ်ချက် ၁ ဒေါက်တာ ကြည်မို့မိ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
...
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ဖြေကြားခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ

စဉ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် မေးခွန်းအကြောင်းအရာ မှတ်ချက် ၁ ဦးခင်ချို လှိုင်းဘ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
...
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၄)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ဖြေကြားခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ

စဉ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် မေးခွန်းအကြောင်းအရာ မှတ်ချက် ၁ ဒေါက်တာ ခင်စိုးစိုးကြ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
...
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ဖြေကြားခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ

စဉ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် မေးခွန်းအကြောင်းအရာ မှတ်ချက် ၁ ဒေါ်ဇင်မာအောင် ရန်...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
...
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ဖြေကြားခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ

စဉ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် မေးခွန်းအကြောင်းအရာ မှတ်ချက် ၁ ဦးထွန်းထွန်း ပွင့်...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
...
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ဖြေကြားခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ

စဉ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် မေးခွန်းအကြောင်းအရာ မှတ်ချက် ၁ ဒေါ်နန်းထွေးသူ ဖား...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
...
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ဖြေကြားခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ

စဉ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ်မေးခွန်းအကြောင်းအရာမှတ်ချက်၁။ဦးကျော်ကျော်ဝင်းမဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၈)၊ရခိုင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့် ၎င်းတို့...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
...
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် (၁၇)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ဖြေကြားခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ

စဉ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ်မေးခွန်းအကြောင်းအရာမှတ်ချက်၁။ဦးမြင့်နိုင်၊မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၅)၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်တော်မြို့နယ်တွင် ခိုလှုံနေ ကြသည့်...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
...
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် (၁၆)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ဖြေကြားခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ

စဉ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ်မေးခွန်းအကြောင်းအရာမှတ်ချက်၁။ဦးမြင့်နိုင်၊အမှတ်(၅)မဲဆန္ဒနယ်ရခိုင်ပြည်နယ်၊  “ကျောက်တော်မြို့နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲရှောင်စခန်းများ တွင်...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
...
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ဖြေကြားခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ

စဉ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ်မေးခွန်းအကြောင်းအရာမှတ်ချက်၁။ဦးထွန်းထွန်းဦးမဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ မြေငလျင်များ မကြာခဏ လှုပ်...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
...
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် (၁၄)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ဖြေကြားခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ

စဉ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ်မေးခွန်းအကြောင်းအရာမှတ်ချက်၁။ဦးခင်မောင်လတ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၃)၊ရခိုင်ပြည်နယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်၌ အရန်ရိက္ခာဆန်သိုလှောင်ရေးနှင့် ဖြန့်ဝေရ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
...
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ဖြေကြားခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ

စဉ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ်မေးခွန်းအကြောင်းအရာမှတ်ချက်၁။ဒေါ်ထုမေမဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁၁)၊ရခိုင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသော တိုက်ပွဲများ ကြောင့် စစ်ဘေး...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
...
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်ဖြေကြားခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ

စဉ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ်မေးခွန်းအကြောင်းအရာမှတ်ချက်၁။ဦးဇုန်လှယ်ထန်းမဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၄)၊ဖလမ်းချင်းပြည်နယ်။ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းမြို့ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းပေါ်ရှိ မိ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်