ဌာနမှထုတ်ဝေသောစာအုပ်များ

ဌာနမှထုတ်ဝေသောစာအုပ်များ

...
လူကုန်ကူးခံရသူများအား ပြန်လည်လက်ခံရေး၊ပြန်လည်ဝင်ဆံ့ပေါင်းစည်းရေးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် စံလုပ်ငန်းအစီအစဥ်

Published By : Rehabilitation

...
မသန်စွမ်း၏ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီနှစ်ပတ်လည်အစီအရင်ခံစာ

Published By : Rehabilitation
MOS

DSW

DDM

DOR