ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချက်များ

အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ ပါဝင်တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အာဆီယံဆိုင်ရာ focal points အစည်းအဝေးများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က) အာဆီယံလူမှုဝန်ထမ်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးများအဆင့် အစည်းအဝေး(AMMSWD)

(ခ) အာဆီယံလူမှုဝန်ထမ်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီး များအဆင့်အစည်းအဝေး(SOMSWD)

( ဂ) အာဆီယံ လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးများအဆင့်အစည်းအဝေး(AMMY)

(ဃ) အာဆီယံလူငယ်ရေးရာအဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများအဆင့်အစည်းအဝေး (SOMY)

( င) အာဆီယံ အမျိုးသမီးရေးရာဝန်ကြီးများအဆင့်အစည်းအဝေး(AMMW)

( စ) အာဆီယံအမျိုးသမီးရေးရာကော်မတီ (ACW)

(ဆ) အာဆီယံအမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ရေးနှင့် မြှင့်တင်ခြင်းကော်မရှင်(ACWC)

( ဇ) အာဆီယံ လူမှုရေးပညာကော်မတီအစည်းအဝေး(ASWC)

(ဈ) အာဆီယံကလေးများဖိုရမ်အစည်းအဝေး(ACF)

(ည) မြန်မာနိုင်ငံအာဆီယံအသင်း(Network of ASEAN Association)

(ဋ) အာဆီယံငြိမ်းချမ်းရေးမှတ်ပုံတင်အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ် (ASEAN Women Peace Registry- AWPR)MOS

DSW

DDM

DOR