ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချက်များ


(၁)     ရန်ကုန်တိုင်း‌ဒေသကြီး                   -         (၇၄)ဖွဲ့

(၂)      မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး                  -         (၂၂) ဖွဲ့

(၃)     စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး                  -         (၆) ဖွဲ့

(၄)     ပဲခူးတိုင်း‌ဒေသကြီး                        -         (၃) ဖွဲ့

(၅)     မကွေးတိုင်းဒေသကြီး                    -         (၆) ဖွဲ့

(၆)     ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး                  -         (၂) ဖွဲ့

(၇)     နေပြည်‌တော်                               -         (၂) ဖွဲ့

(၈)     ကချင်ပြည်နယ်                             -         (၂) ဖွဲ့

(၉)     ကရင်ပြည်နယ်                             -         (၂) ဖွဲ့

(၁၀)   ချင်းပြည်နယ်                                -         (၁) ဖွဲ့

(၁၁)   မွန်ပြည်နယ်                                 -         (၃) ဖွဲ့

(၁၂)   ရခိုင်ပြည်နယ်                               -         (၂) ဖွဲ့

(၁၃)   ရှမ်းပြည်နယ်                                -         (၅) ဖွဲ့

                        စုစုပေါင်း                        -       (၁၃၀) ဖွဲ့


MOS

DSW

DDM

DOR