ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချက်များ

(၁) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - (၄၃၄) ဖွဲ့

(၂) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး - (၆၅) ဖွဲ့

(၃) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး - (၄၀) ဖွဲ့

(၄) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး - (၁၂) ဖွဲ့

(၅) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး - (၁၂) ဖွဲ့

(၆) မကွေးတိုင်းဒေသကြီး - (၄၀) ဖွဲ့

(၇) နေပြည်တော်တိုင်းဒေသကြီး - (၃၄) ဖွဲ့

(၈) ကချင်ပြည်နယ် - (၁၁) ဖွဲ့

(၉) ကရင်ပြည်နယ် - (၅) ဖွဲ့

(၁၀) ချင်းပြည်နယ် - (၁၃) ဖွဲ့

(၁၁) မွန်ပြည်နယ် - (၇) ဖွဲ့

(၁၂) ရခိုင်ပြည်နယ် - (၄) ဖွဲ့

(၁၃) ရှမ်းပြည်နယ် - (၁၉) ဖွဲ့

စုစုပေါင်း   - (၆၉၆) ဖွဲ့MOS

DSW

DDM

DOR