ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချက်များ

စဉ်

အဖွဲ့အစည်းအမည်

အခြေစိုက်နိုင်ငံ

သက်တမ်းကာလ

ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်း

စီမံကိန်းဒေသ

မှ

ထိ

Relief International (RI)

အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့

--၂၀၂၁

--၂၀၂၄

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ရေကောင်း ရေသန့်ရရှိရေး လုပ်ငန်းများ၊ ဘေးအန္တရာယ်လျော့ ပါးရေးလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်း မာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ နှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊

ရခိုင်၊ ရှမ်း၊


MOS

DSW

DDM

DOR