ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး မူလတန်းကြိုကျောင်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိကမူလတန်း ကြိုကျောင်းများမှ ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်သူ ဆရာမများအား အရည်အသွေး  ပြည့်မီစေရေးအတွက် စေတနာ မူလတန်းကြိုကျောင်း ဆရာမများ/ တာဝန်ခံများသင်တန်း၊ရှေးဦးကလေးသူငယ် ဖွံ့ဖြိုးမှု ပြုစုပျိုးထောင်ရေးဆိုင်ရာ သင်တန်း၊  ရှေးဦးကလေးသူငယ် ဖွံ့ဖြိုးမှု ပြုစုပျိုးထောင်ရေးဆိုင်ရာသင်တန်း၊ မိဘရပ်ရွာအသိပညာပေး သင်တန်းများကိုလည်း လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်စပ်နေ သောဝန်ကြီးဌာနများနှင့် UNICEF ၊ ကလေးပြုစုပျိုးထောင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသောအဖွဲ့အစည်းများမှနည်းပြများဖြင့် လူမှုဝန်ထမ်းအတတ်သင် သိပ္ပံကျောင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသ ကြီးအသီးသီးတွင်ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး မူလတန်းကြိုကျောင်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိကမူလတန်း ကြိုကျောင်းများမှ ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်သူ ဆရာမများအား အရည်အသွေး  ပြည့်မီစေရေးအတွက် စေတနာ မူလတန်းကြိုကျောင်း ဆရာမများ/ တာဝန်ခံများသင်တန်း၊ ရှေးဦးကလေးသူငယ် ဖွံ့ဖြိုးမှု ပြုစုပျိုးထောင်ရေးဆိုင်ရာ သင်တန်း၊  ရှေးဦးကလေးသူငယ် ဖွံ့ဖြိုးမှု ပြုစုပျိုးထောင်ရေးဆိုင်ရာသင်တန်း၊ မိဘရပ်ရွာအသိပညာပေး သင်တန်းများကိုလည်း လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်စပ်နေ သောဝန်ကြီးဌာနများနှင့် UNICEF ၊ ကလေးပြုစုပျိုးထောင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသောအဖွဲ့အစည်းများမှနည်းပြများဖြင့် လူမှုဝန်ထမ်းအတတ်သင် သိပ္ပံကျောင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသ ကြီးအသီးသီးတွင်ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။


MOS

DSW

DDM

DOR