ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေးသူငယ်များအပေါ် ကြီးလေးသောကျူးလွန်မှုများမှ ကာကွယ်တားဆီးရေးကော်မတီ၏ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသော အစည်းအဝေးများစာရင်း


စဉ်
ရက်စွဲ
အစည်းအဝေးအမည်
မှတ်ချက်
၁။၂၁.၁.၂၀၁၉
လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေးသူငယ်များအပေါ်ကြီးလေးသော ကျူးလွန်မှုများမှ ကာကွယ်တားဆီးရေး ကော်မတီ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၉)

၂။၂၄.၇.၂၀၁၉
လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေးသူငယ်များအပေါ်ကြီးလေးသော ကျူးလွန်မှုများမှ ကာကွယ်တားဆီးရေး ကော်မတီ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး (၂/၂၀၁၉)

၃။၁.၁၁.၂၀၁၉
လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေးသူငယ်များအပေါ်ကြီးလေးသောကျူးလွန်မှုများမှကာကွယ်တားဆီးရေးကော်မတီ တတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး (၃/၂၀၁၉)

၄။၂၄.၁.၂၀၂၀
လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေးသူငယ်များအပေါ်ကြီးလေးသောကျူးလွန်မှုများမှကာကွယ်တားဆီးရေးကော်မတီ စတုတ္ထအကြိမ် အစည်းအဝေး (၁/၂၀၂၀)

၅။၅.၃.၂၀၂၀
လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေးသူငယ်များအပေါ်ကြီးလေးသောကျူးလွန်မှုများမှကာကွယ်တားဆီးရေးကော်မတီ နှင့် CTFMR တို့ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

၆။၁၀.၇.၂၀၂၀
လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေးသူငယ်များအပေါ် ကြီးလေးသောကျူးလွန်မှုများမှကာကွယ်တားဆီးရေးကော်မတီ ပဉ္စမအကြိမ် အစည်းအဝေးMOS

DSW

DDM

DOR