လစဥ်ထုတ်မဂ္ဂဇင်းနှင့်စာစောင်

လစဥ်ထုတ်မဂ္ဂဇင်းနှင့်စာစောင်

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အောက်တိုဘာလအတွက် သတင...

Published By : Ministry

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ စက်တင်ဘာလအတွက် သတင်း...

Published By : Ministry

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဩဂုတ်လအတွက် သတင်း......

Published By : Ministry

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဇူလှိုင်အတွက် သတင်း....

Published By : Ministry

ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမိုခါအပေါ် တုံ့ပြန်မှုနှင့် ပြန်လည်နာလန်ထူရေးအတွက် မြန်မာအစ...

Published By : Ministry

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဇွန်လအတွက် သတင်း...

Published By : Ministry
MOS

DSW

DDM

DOR