လုပ်ထုံးလုပ်နည်း/စံချိန်စံညွှန်းများ

လုပ်ထုံးလုပ်နည်း/စံချိန်စံညွှန်းများ

အမျိုးအစား ဌာနအမည် ခေါင်းစဉ် ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန ဂေဟာ/သင်တန်းကျောင်းများတွင် အနိမ့်ဆုံးရှိရမည့် ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် အကာအကွယ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများ (၂၀၁၇) ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်