ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ဖြစ်ပွားလာပါက ဘေးသင့်ပြည်သူများကို ထောက်ပံ့ပေးသည့် ကယ်ဆယ်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများMOS

DSW

DDM

DOR